Intermediates

Sr Intermediate API
1 (2-Chloro-3-Dimethylamino- allylidene)-Dimethyl-ammonium; hexafluro phosphate Etoricoxib
2 1-(6-methyl-3-pyridinyl0-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl ethenone. (Ketosulfone) Etoricoxib
3 (S)-4-(4-(5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)morpholin-3-one hydrochloride Rivaroxaban